Hướng dẫn Flash + Cài Recovery A910 L/S/K

+ Chuẩn bị:

-         Recovery Tool

-         ROM A910 LSK

+ Chép ROM vào thẻ nhớ

+ Cài Recovery

  1. Vào Boot -> Vol + - và Nút nguồn -> Flashboot
  2. Trên máy tính bật Recovery Tool chọn A910 để boot vào Recovery
  3. Trên giao điện Recovery Teamwin Wipe -> Advanced Wipe -> Dalvik + Cache -> Format Factory
  4. Trở về giao diện chính click vào Install -> Chọn Storage -> Thẻ SD
  5. Chọn ROM -> Wipe cache/dalvik -> Reboot System

Tin nổi bật